http://www.youtube.com/watch?v=NYDkklzo0uo
tank pov

enjoy